Ospravedlňujeme sa.

 

Obchod je momentálne pozastavený. Nie je možné spraviť objednávku.

Obchodné podmienky

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.bigdarceky.sk je:

Kuzo s.r.o.
Haburská 20
821 01 Bratislava
Slovenská Republika

IČO: 47430249
DIČ: 2023878901
Nie sme platcovia DPH.
Číslo účtu: 2300525174/8330 FIO banka
IBAN: SK8483300000002300525174
Spoločnosť zapísaná v živnostenskom registri OU Bratislava pod číslom: 110-227130 a v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 92540/B. ZI 5000 EUR SP 5000 EUR


Kontaktná osoba: Michal Kouřil
Tel: +421 902 164 898
Mail: kouril@bigdarceky.sk
(ďalej len predávajúci)

Objednávateľ je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach www.bigdarceky.sk. Objednávateľ musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje. Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu objednaného tovaru od objednávateľa. Všetky objednávky realizované prostredníctvom www.bigdarceky.sk sú záväzné.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.bigdarceky.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.bigdarceky.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").
Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

Povinnosti predávajúceho www.bigdarceky.sk
Predávajúci (www.bigdarceky.sk) sa zaväzuje dodať:
•    Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru najneskôr v lehote 21 dní od potvrdenia objednávky, tovar však obvykle expedujeme do 2 pracovných dní.
•    Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:
•    Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
•    Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
•    Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
•    Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Povinnosti kupujúceho
Kupujúci sa zaväzuje:
•    Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.
•    Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Cenové podmienky
Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.bigdarceky.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.bigdarceky.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.bigdarceky.sk. Táto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na www.bigdarceky.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0,- €" alebo "1,-€", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.


Spôsob dopravy a platobné podmienky (poštovné a balné)
Za tovar môžete zaplatiť viacerými spôsobmi:
1.    V hotovosti pri doručení tovaru na dobierku slovenskou poštou (platí pre územie Slovenska) - paušálny poplatok za dopravu je 3 EUR.
2.    Platbou vopred prevodom na náš účet:
2300525174/8330 FIO banka

IBAN: SK8483300000002300525174

Na e-mail zadaný pri registrácii obdržíte všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky bankovým prevodom (variabilný symbol, číslo účtu, sumu).
V prípade platby prevodom - paušálny poplatok za dopravu je 2,50 EUR.

Predávajúci si balné neúčtuje (platí pri platbe vopred prevodom na účet), ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave a v prípade, že objednávka je nad 60 EUR.

3.    Doručenie tovaru do členských krajín EÚ a ostatných krajín - cena je stanovená podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty pre medzinárodný styk. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.
Zásielky, ktoré sú vrátené ako nevyzdvihnuté, posielame znovu iba na Vaše vyžiadanie.
(Balné zahrnuté v cene)

Súhrn poštovného a balného:
Slovenská pošta - zdarma za nákup nad 60 Eur (platba prevodom na účet)
Slovenská pošta - platba na dobierku +3 Eur
Slovenská pošta - platba prevodom na účet +2,50 Eur
(Balné zahrnuté v cene)


Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru
Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby výrobku a plynie odo dňa prevzatia výrobku a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s výrobkom oprávnenou osobou. Dátum spotreby je pri všetkých výrobkoch minimálne 30 dní odo dňa expedície výrobku, v opačnom prípade je zákazník o kratšej dobe spotreby telefonicky alebo mailom informovaný.

Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
V prípade doručenia poškodeného výrobku má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese info@bigdarceky.sk Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie.

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na našu adresu. Pri vrátení zasielajte prosím tovar nepoškodený vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod. Pri odstúpení od zmluvy znášate iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Reklamácia
Predávajúci vybaví reklamáciu výrobku ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou). Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis výrobku rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle výrobok na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že zákazník súhlasí s platenou opravou, bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri výrobkoch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

Všetky výrobky na našich stránkach majú:
-zákonom stanovenú záručnú lehotu
-zákonom stanovenú lehotu na skryté závady
-záručnú lehotu od výrobcu, ktorej dĺžka a rozsah závisia od výrobkov a značiek

Náklady na dopravu výrobku hradí objednávateľ. Avšak ak sa na vrátený výrobok vzťahuje záruka, všetky poplatky spojené s návratom zákazníkovi preplatíme. Každý reklamovaný výrobok nám musíte zaslať späť poštou (alebo iným prepravcom). Žiadna zásielka nebude prevzatá v sídle spoločnosti osobne. Pre každú reklamáciu je bezpodmienečne nutné pripojiť k závadnému prístroju fotokópiu faktúry, záručný list (ak je priložený v obale).

Neoprávnená reklamácia:
-nahradenie spotrebného materiálu (batérie, žiarovky, ...)
-nesprávne a nezodpovedajúce používanie výrobkov
-poruchy spojené s príslušenstvom
-chyby zavinené zásahom opravára bez vedomia www.bigdarceky.sk
-chyby spojené s akoukoľvek vonkajšou príčinou (napríklad nárazom)
-na tovar, ktorému prirodzene zanikla doba reklamácie (napríklad spotrebovanie alebo jeho  
skonzumovanie)

Osobné údaje a ich ochrana
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a mailovú adresu.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto „Obchodných podmienok“. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Nenesieme voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z našich vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. o zasielateľskom a podomovom predaji v znení neskorších zmien a doplnkov.


Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box č. 5, 820 07, Bratislava


Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.


Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Bratislave 13.12.2015